Notki

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją działania funduszowego nr CCM/97 2 6 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Panatlantyckiego Programu Wyrównawczego

Porządek dyskusja podczas warsztatu obejmuje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele NaSzkolenia Menedżerskie
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
 • Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • Produkcja monet
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: nowosądecki oraz leski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zhuhai Yingxing Jewellery Co. Ltd., Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa S.A., kris-bruk, Zakład Techniki Satelitarnej ECHOSTAR STUDIO mgr inż. Piotr Ziemniewicz , „BOSS BROWAR WITNICA” S.A., AdvaChemLab Sp. z o.o., COBI S.A., Hellfeier , MAŁKOWSKI MARTECH Sp. z o.o., SUPERMARKET UBEZPIECZEŃ , Ultratech Sp.z o.o., lifenture.com Łukasz Królicki, Plasma SYSTEM S.A., Ryszard Krzywicki, Łukasz Krzywicki prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą OGÓLNOKRAJOWE CENTRUM SZKOLENIOWO-USŁUGOWE „BHP- MEDIQ” SPÓŁKA CYWILNA – RYSZARD KRZYWICKI, ŁUKASZ KRZYWICKI

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje została wyłączona