Notki

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją działania funduszowego nr NPK/85 6 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Panatlantyckiego Programu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek Konferencyjny Na Treningi Z Zarządzania Projektami
 • Problemy i bariery w postępie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:

 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: gostyniński oraz będziński

  Upoważnieni beneficjenci to: Browary „Warka” Sp. z o.o., WIEPOFAMA S.A., Zakłady Produkcji Betonów „PREFABET” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROBIN”S, P.P.H.U. „ESPRIT” Sp. z o.o. , „COMMUNITY” , Betacom , FUN and MOBILE Sp. z o.o., IDEOO Sp. z o.o. , Kromiss-bis , Pięknieję , Vipportfolio sp. Z o.o., CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „JEDNOŚĆ”, INTERNATIONAL PLASTIK POLSKA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne została wyłączona