Notki

Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr GWU/93 1 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Wyrównawczego

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Raport z oceny uzupełniającej pt. „Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw”
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Mikołajkach
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim (projekty konkursowe)
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Fundusz zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tatrzański oraz jarociński

  Upoważnieni beneficjenci to: Kazimierz Klag Sklep Przemyslowy „Kolderka”.Handel Obwoźny, Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A., .P.H.U. „ADAM” , JUSTUS D.W.A. Spółka z o.o., Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej Osiedla Widzew-Zachód, e-IMG INTERNET Multimedia Group Izabela Soboćko , AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki, DomData AG Sp. z o.o., Instytut Badań i Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o. , LIW Care Technology , Solimpex – Serwis Sp. z o.o., VIDEOMED ZAKŁAD ELEKTRONICZNY JUSTYN SKRZĘTNICKI, General Electric Company Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub GE), PAKMAR , T4B

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje została wyłączona