Notki

Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr SFN/73 9 8 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Suplement: Opinie uczestników IV OFIP na temat dostępności środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla organizacji pozarządowych.
 • Weryfikacja jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Wyjazdy integracyjne w Karpaczu
 • Ocena systemu wdrażania rekomendacji przez instytucje zaangażowane w realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich i Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce Wschodniej w związku z realizacją Działania I.3 PO RPW – Wspieranie Innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Priorytecie I – projekt badawczy realizowany na zlecenie
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Grant zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
 • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żuromiński oraz sejneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Lisek Slawomir Uslugi Remontowo-Budowlane „Lisek”, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowo-Budowlanych S.A., Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A., Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT , Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Spólka Komandytowa , BIMEX Anna Rogozińska Grażyna Nowak Spółka Jawna, ESMARTER Piotr Świniarski, idolina , Optidata , Radgost Sp. z o.o., WMC Systemy Informatyczne Sp. z o.o., AGMAR S.A., Grupa KK Kochanowski Spółka Jawna, Fedro

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje została wyłączona