Notki

Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr SIJY/42 1 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Agenda debata w czasie seminarium obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów indywidualnych 1, 2, 5 i 6 osi priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotele na Wykłady w Gdańsku
 • Badanie podsystemu informatycznego Europejskiego Funduszu Społecznego w celu zwiększenia jego przydatności do ewaluacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena systemu wdrażania osi priorytetowych na poziomie regionalnym w ramach PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Badanie realizacji polityki horyzontalnej w zakresie równości płci w ramach Priorytetu II ZPORR (analiza porównawcza zapisów dotyczących parytetu płci, zawartych we wnioskach aplikacyjnych oraz sprawozdaniach z realizacji projektów)
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Ocena komplementarności i linii demarkacyjnej w zakresie działań dotyczących infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach XIII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsiko, programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych P
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 • Produkcja klejów
 • Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność agencji reklamowych
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: zgierski oraz opatowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Romuald Morajko Zmechanizowane Roboty Ziemne,,ROMEX”, „PEESTE” Sp.z o.o., Cementownia „WEJHEROWO” Sp. z o.o., Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , GIM-SAT S.C. , „METROX-PLAST” Sp. z o.o., BONAIR , CzART Sp z o.o. , Joskin Polska , MB Elix spółka komandytowa, SOFTES DATA S.A., VODO Gała Paulina, INFOSYSTEMS SA, Miasto i Gmina Debrzno, Integer.pl SA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje została wyłączona