Notki

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr OZB/84 8 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania budżetu z Europejskiego Funduszu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas spotkania zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WŁ
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Pomiar jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Łodzi
 • Analiza oferty szkoleń zawodowych przygotowanej przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach SPO RZL i realizowanych w formie zamówień publicznych
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach Działania 2.3 PO KL
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skuteczności w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Szkoły policealne
 • Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: inowrocławski oraz m. Żory

  Upoważnieni beneficjenci to: KRZYSZTOF WSÓL FIRMA USLUGOWO HANDLOWA, Fabryka Firanek „WISAN” S.A., Elektrownia Rybnik S.A. , Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe MIGDALSKI, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodzisku Wielkopolskim , Telewizja Kablowa Brodnica Sp. z o.o. , ALL-AGRO , Fundacja Progress and Business, Jan Zasada Biuro Ekonomiczno – Handlowe, L-SYSTEM , STO2 , Tomorrow Sp. z o.o., DKM IMPRESJA , Witchcraft Studios sp. z o.o. , Techdent (Demo Studio, Centrum Frezowania T-Cam)

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje została wyłączona