Notki

Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr ADN/93 7 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Trustu Oświatowego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Analiza jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Wykłady w Sudetach
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany omówiony pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • Produkcja klejów
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wielicki oraz częstochowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Amond MetaLwork Co.,Ltd., Zakłady Hydrauliki Siłowej ZHS S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., Usługi Asenizacyjne Piotr Czajkowki, FWZ electroman Spółka Cywilna , „AGROGAMA” Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa Kuźma i Keli Spółka Jawna, AG TEST IT Spółka z o. o., eLeader , Inżynierska Agencja Projektowo-Budowlana ENIX , OPONEO.PL , PLATFORMA MARKETINGOWA , WebTutor sp. z o.o., ASA , NeumannBrown Spółka Komandytowa, Jarosław Wojtaś, Andrzej Wojtaś prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Autokompleks

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje została wyłączona