Notki

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr TBL/24 2 1 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Programu Pomocowego

Plan debata w czasie warsztatu zawiera następujące grupy panelowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Weryfikacja stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Wykłady w Jurze
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dofinansowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Pozyskiwanie drewna
 • Produkcja zamków i zawiasów
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bełchatowski oraz kluczborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Philips Lighting Poland S.A., Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych POLMOS S.A. , Lubuskie Zakłady Termotechniczne „ELTERMA” S.A. , Automyjnia. Salon Kosmetyki Samochodowej, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „RAD-SAT 2” , MIKROTEL Sp. z o.o. , Bolsius Polska Spółka z o.o., Crisil Irevna Poland Sp. z o.o., Jabłuszko Sp. z o.o., Matusewicz Budowa Maszyn s.j., Talento Consulting Przewrocki, Chmielewski Spółka jawna, Tonsil Audio , BEJOT , Moller Polska Sp. z o.o., Euroglas PL Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – fundusze unijne została wyłączona