Notki

Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr NYX/47 3 9 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania budżetu z Szwajcarskiego Funduszu Spójności

Plan dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Analiza i ocena spodziewanych efektów realizacji projektów w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim (działania 2.5, 2
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Pomiar skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Symulacje Decyzyjne
 • Badania zdolności absorpcyjnych potencjalnych beneficjentów/ projektodawców w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej 2007-2013 w województwie lubuskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena potencjału rynkowego marki RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program będzie omówiony pod kątem analizy ex post w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Uprawa tytoniu
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność taksówek osobowych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: myślenicki oraz myszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Celuloza Świecie S.A., Viscoplast S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Łódź” Sp. z o.o., ASENIC Jacek Kurek, „MASTER” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe, Zakład Doradztwa, Wdrożeń, Handlu i Usług Teletechnicznych Krzysztof Fujarski, Centrum Badawczo Rozwojowe Technologii Informatycznych, sp. z o.o., , E-FARMACJA , INFOCODE , Obli.pl , Shopifier sp. z o.o. , Voyager.com Sp. z o.o. , K2 Internet , VIP – LKB POLAND Sp. z o.o., Krzysztof Jabłoński, Elżbieta Jabłońska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „GLASS DECORATOR” Spółka cywilna Krzysztof Jabłoński, Elżbieta Jabłońska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • Możliwość komentowania Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje została wyłączona