Notki

Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr HFX/36 9 9 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Funduszu Edukacyjnego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Komplementarność działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Audyt stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie programu podyplomowego Hotel na Warsztaty Z Negocjacji
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Badanie beneficjentów POIiŚ: wskaźniki dla Planu Komunikacji: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników zatrudnionych w sektorze MMŚP (w kontekście wdrażania Działania 8.1)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja wojskowych pojazdów bojowych
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: brodnicki oraz szczecinecki

  Upoważnieni beneficjenci to: MOTO EXPERT Spółdzielnia Socjalna, „HERBAPOL – GDAŃSK” Sp. z o.o., Skup Samochodów Arkadiusz Kaszta, Art-Medica Sklep ortopedyczno-medyczny s.c., Zakład Instalacji Zbiorczych Systemów TV-SAT Kazimierz Bednarski , „BIURO PLUS B. KRĘPA, W. KRĘPA” SPÓŁKA JAWNA, CBM POLSKA , E-TESTY , KGHM Polska Miedź S.A., ODDZWOŃ.PL , SYGNITY , Tomasz Chmielniak Media 3000, EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska, VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, Jarosław Wojtaś, Andrzej Wojtaś prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Autokompleks

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • Możliwość komentowania Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne została wyłączona