Notki

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr ACB/15 5 4 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania subwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie panelu przewiduje następujące podgrupy zadaniowe:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza jakości wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Mazurach
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Operacyjnym (RPO WK-P) Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w aspekcie instytucjonalno – kadrowym.”
 • Badanie stron internetowych instytucji tworzących system wdrażania PO i RPO w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 – 2013 I i II etap
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie wykorzystania outplacementu jako instrumentu zwiększającego potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim (w kontekście wdrażania 8.1.2)
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.


 • Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: myślenicki oraz tarnobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „KGB KOMPUTERY, GRAFIKA, BRANDING”, Fabryka Papieru S.A., „GEMAR-UMECH” Sp. z o.o., Sklep medyczny ORTOMED, Niezależny Samorządny Związek „Solidarność” Zakładowa Komisja Zakładów Chemicznych „Blachownia”, „SATPOL” Systemy Telewizji Kablowej Hanna Siudeja, Jan Kaczkowski , ABW Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Finika Sp. z o.o., Internet Media Solutions Sp. z o.o. , LangSoft , TechnoBoard Sp. z o.o., XYLAB MOBILE , BarterOnline.pl , Trustcon Sp. z o.o., Impladent D. Niesiobędzki Sp. j.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • Możliwość komentowania Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje została wyłączona